Patrząc w przyszłość, patrząc wstecz: sposoby na ponowne połączenie edukacji urbanistycznej we Lwowie

Artykuł przedstawia zarys rozwoju nowej sieci utworzonej przez katedrę urbanistyki Politechniki Lwowskiej po rozpadzie ZSRR. Koncentruje się na sprawczości poszczególnych aktorów, którzy przyczynili się do zmian instytucjonalnych oraz różnych zasobów, które wykorzystali w celu stworzenia i utrzymania zestawu powiązań.Tradycja edukacji urbanistycznej we Lwowie zaczyna się od katedry powstałej w 1913 roku. Jednak po II wojnie światowej i włączeniu miasta do sowieckiego państwa Politechnika Lwowska przeszła radykalne zmiany. Urbanistyka została przywrócona jako podspecjalizacja architektoniczna dopiero w 1966 roku, natomiast osobny wydział architektury zorganizowano w 1971 roku. Po pierestrojce i rozpadzie Związku Radzieckiego (1985–1991) katedra urbanistyki stosunkowo szybko przeorientowała swoje działania z perspektywy moskiewskiej na krakowską, wrocławską, wiedeńską czy berlińską. Wynikało to głównie z kontaktów osobistych, które stopniowo ulegały instytucjonalizacji oraz „wyimaginowanej ciągłości” między obecnymi urbanistami a przedwojenną lwowską szkołą architektoniczną.Profesorowie, którzy opuścili miasto zaraz po II wojnie światowej, zyskali symboliczne znaczenie i przyczynili się do nawiązania porozumienia między środowiskiem Politechniki Lwowskiej a polskimi technikami w latach 90. XX wieku. W okresie przemian społeczno-politycznych spojrzenie w przeszłość stało się dość skuteczną strategią, która pomogła instytucji zdobyć kapitał symboliczny i przetrwać. Odarta z wszelkich potencjalnych konfliktów i ostrych podziałów historia Politechniki Lwowskiej pomogła w budowaniu nowych połączeń po tym, jak stare nie zapewniały już stabilnych stanowisk. Znajomość języków obcych stała się jednym z podstawowych zasobów potrzebnych ludziom do poczucia więzi i uczestnictwa w wymianie naukowej.Podstawą źródłową artykułu są wywiady ustne z naukowcami z dziedziny architektury, pamiętniki i inne publikowane materiały związane z historią katedry urbanistyki Politechniki Lwowskiej.

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS