Wprowadzenie do tematyki sesji roboczej „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz «naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.) i konkretne propozycje rozwiązań organizacyjno-redakcyjnych i legislacyjnych

Michał Kokowski opublikował niedawno w Studia Historiae Scientiarum w dziale “Bibliometria, polityka naukowa, komunikacja naukowa” artykuł pt. Wprowadzenie do tematyki sesji roboczej „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz «naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.) i konkretne propozycje rozwiązań organizacyjno-redakcyjnych i legislacyjnych”.

W tej wiadomości naszego bloga Michał Kokowski wyjaśnia powód zainteresowania się takim tematem i szkicuje najważniejsze osiągnięcia swoich badań.

MK:

Interesuje mnie rozwój niszowych w naszym kraju dyscyplin naukowych: „historia i filozofia nauki” oraz „naukoznawstwo”. 

Wprowadzenie w życie „Ustawy 2.0” i nowego modelu oceny czasopism MNiSW spowodowały konieczność powtórnego przemyślenia sytuacji polskich czasopism naukowych z tych dyscyplin. 

Z tego właśnie powodu w dniu 25 czerwca 2019 r. w ramach prac Komisji Historii Nauki PAU zorganizowałem konferencję roboczą poświęconą analizie tej problematyki, zarówno rozpoznania stanu aktualnego, jak i możliwości zmiany tego stanu poprzez udoskonalenie standardów wydawniczych i standardów legislacyjnych.

Odnośnie do kwestii standardów wydawniczych: 

  1. z jednej strony powinniśmy stanowczo przestrzegać w naszych czasopismach zasadę rzetelnego cytowania przez autorów wszystkich źródeł, z jakich korzystają oni w trakcie tworzenia artykułów (niezależnie od tego czy publikacje to są indeksowane przez bazy międzynarodowe i czy ich autorami są Polacy), gdyż wywoła to nie tylko podwyższenie standardów etycznych czasopism, ale także zwiększy ich cytowalność;
  2. z drugiej strony powinniśmy dążyć do wprowadzenia jak największej liczby polskich czasopism z wymienionych dyscyplin do międzynarodowych baz indeksacyjnych, m.in. Scopus, WoS, DOAJ oraz ICI, gdyż sprawi to zwiększenie widzialności polskich publikacji w tych bazach i wpłynie na wyższą rangę polskiej nauki w skali mięzynarodowej.

Odnośnie do kwestii legislacyjnych:

  1. kluczową kwestią jest fakt, iż przyjęty w naszym kraju model oceny czasopism nie uwzględnia specyfiki dyscyplin: „historia i filozofia nauki” oraz „naukoznawstwo”, a także wielu innych, których problematyka powstaje na przecięciu co najmniej dwóch samodzielnych dyscyplin badawczych;

fakt ten jest dobitnym przejawem niedostatecznej znajomości naukoznawstwa przez twórców polskiego modelu oceny czasopism, jest to tym bardziej paradoksalne, że dyscyplina ta powstała w Polsce w latach 1910–1930 za sprawą lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej i Kasy im. Józefa Mianowskiego …

  1. dla dobra rozwoju polskiej nauki, postuluję zmienić model oceny czasopism, tak by uwzględniał on specyfikę niszowych problematyk badawczych. 

Odsyłam do lektury tekstu artykułu:

Michał Kokowski, Wprowadzenie do tematyki sesji roboczej „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz«naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.) i konkretne propozycje rozwiązań organizacyjno-redakcyjnych i legislacyjnych

a także powiązanych z nim dwóch innych artykułów:

Michał Kokowski, Sesja robocza „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «historia i filozofia nauki» oraz «naukoznawstwo» – aktualne wyzwania” (Kraków, 25 czerwca 2019 r.)

Michał Kokowski, „Wykazy czasopism MNiSW 2017 i 2019”, „ICI Journal Master List 2014–2017” a polskie czasopisma z historii nauki, historii, filozofii nauki oraz naukoznawstwa

Sprawdź artykuł na stronie internetowej SHS